AVIS LEGAL

INTEXTEIS BCN, S.L., responsable d’aquest lloc web, posa a disposició dels usuaris d’Internet el present document, la finalitat de qual és complir les obligacions establertes en la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis  de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i altre normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les condicions d’ús.

DADES IDENTIFICATIVES

Les presents disposicions regulen l’ús del servei del portal d’Internet que INTEXTEIS BCN, S.L., posa a disposició dels usuaris d’Internet.

INTEXTEIS BCN, S.L., és una societat espanyola amb domicili al carrer Gutemberg, 8 de 08397 Pineda de Mar, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36946, secció 8, foli 126, full B-292654.

USUARIS

Tota persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes oneroses, desenvolupades mitjançant aquesta pàgina web assumeix la condició d’USUARI, i com a tal, a través d’aquest accés, es compromet a la observança i rigorós compliment de les disposicions aquí presents, així com qualsevol altre disposició legal que resulti d’aplicació, obligant-se així, a fer un ús correcte del lloc web. L’usuari respondrà  enfront a  INTEXTEIS BCN, S.L., o enfront a tercers, de qualsevol dany y perjudici que podes causar com a conseqüència  de l’incompliment de la citada obligació.

ACCÉS I CONDICIONS D’ÚS

Les presents condicions d’ús i navegació tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web, INTEXTEIS BCN, S.L., com a prestador de serveis, i els usuaris que accedeixen, naveguen i gaudeixen del servei ofert.

L’accés general i navegació a través del lloc web no comporta registre previ.

La naturalesa dels continguts del lloc web es dirigeix als usuaris majors de 18 anys.

WWW.INTEXTEIS.COM proporciona accés lliure i gratuït a gran quantitat d’informació, serveis i dades (en endavant, “els continguts”), la propietat dels quals pertanys a INTEXTEIS BCN, S.L., o als tercers que han cedits les seves llicencies, als que els usuaris puguin tenir accés.

L’usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avis Legal, així com les altres condicions, reglaments i instruccions que en el seu cas podessin se d’aplicació. Amb caràcter merament enunciatiu, l’Usuari d’acord amb la legislació vigent haurà d’abstenir-se de:   

a)  Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, menys en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per INTEXTEIS BCN, S.L., o per qui ostenti la titularitat dels drets d’explotació en cada cas.

b) Reproduir o copiar per a ús privat els Continguts que puguin ser considerats com a software o base de dades, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers, quan aquestes actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.

c) Extreure i/o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels Continguts, així com de les bases de dades que INTEXTEIS BCN, S.L. posi a disposició dels Usuaris.

INTEXTEIS BCN, S.L., es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut del Portal, el vincles o la informació obtinguda a través d’ell, sense necessitat de previ avís.

Queda prohibit  transmetre o enviar a través del Portal qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets d’ INTEXTEIS BCN, S.L. o de tercers.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en el present lloc web (Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com altres continguts que suposin obligacions per l’usuari) i en general de la legalitat vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part d’ INTEXTEIS BCN, S.L. a les autoritats pertinents, comprometent-se aquesta a cooperar amb les mateixes. En tal cas, l’usuari respondrà enfront a INTEXTEIS BCN, S.L. o enfront tercers , de qualsevol dany i perjudici que es podes causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

INTEXTEIS BCN, S.L. no garantitza que la seva pàgina web compleixi, total o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si l’usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideix accedir i/o navegar en el present lloc web, ho farà sota la seva responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se de que tal accés i/o navegació compleixi amb la legislació local aplicable en el seu cas.

INTEXTEIS BCN, S.L. no es fa responsable de qualsevol dany o pèrdua que es derivi d’un atac  de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència  de l’ús d’aquesta pàgina web o de la descàrrega de continguts  de la mateixa o a les que la mateixa redireccioni.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i INTEXTEIS BCN, S.L. es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se  a INTEXTEIS BCN, S.L. mitjançant:

a) Enviament de correu postal a la següent direcció: carrer Gutenberg, 8 de 08397 Pineda de Mar.

b) Comunicació per mitjà de trucada telefònica al número de telèfon: 937629797

c) Enviament de correu electrònic al la següent direcció: info@intexteis .com

Mitjançant l’ús d’aquesta pàgina web, l’usuari accepta implícitament que la major part de les comunicacions es realitzaran per via electrònica. A efectes contractuals, l’usuari consent usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tota comunicació que se li enviï de forma electrònica compleix amb els requisits legals.

PROTECCIO DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’usuari de conformitat amb allò establert a la legislació vigent en la matèria. Concretament, es compromet a aplicar el disposat en la LO 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal y Garantia dels Drets Digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el Portal, dirigir-se a la Política de Privacitat.

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web, entre altres, texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, links i demés continguts audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen obra, la propietat de la qual pertany a INTEXTEIS BCN, S.L., sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos mes enllà de l’estrictament necessari per el correcte ús de la web, i amb independència de que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web son propietat de INTEXTEIS BCN, S.L. o de tercers, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, explotació, distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per el titular dels drets d’explotació. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de Propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, l’usuari haurà de comunicar aquesta circumstància  a INTEXTEIS BCN, S.L., adjuntant la informació pertinent.

En qualsevol cas, INTEXTEIS BCN, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’usuari.

ENLLAÇOS

El lloc web de INTEXTEIS BCN, S.L., pot contenir enllaços a d’altres llocs d’Internet, respecte als quals no exerceix cap tipus de control. Per tant, una vegada que l’usuari accedeixi  al enllaços de tercers i abandoni el lloc web, tant el present Avis Legal, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de tenir efectes, ja que els llocs web als que l’usuari accedeixi estan subjecte a les seves pròpies polítiques.

INTEXTEIS BCN, S.L. no pot assumir cap responsabilitat per el contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers, ni garantitza la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material i informació continguda en aquests enllaços. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes a llocs web aliens no implica cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

La informació subministrada per el present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament, l’accés a tots els continguts, ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic.

INTEXTEIS BCN, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:

  • Errors o omissions en els continguts. INTEXTEIS BCN, S.L. no garantitza que els continguts hagin de ser actualitzats permanentment, ni que no tinguin qualsevol tipus d’error.
  • Absència de disponibilitat del portal. INTEXTEIS BCN, S.L. no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis generats en l’usuari com a conseqüència de errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web, ja que el funcionament d’aquestes xarxes depèn de tercers.
  • Presència de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts que puguin alterar els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per prevenir-ho. Correspon a l’usuari, en tot cas, estar proveït d’eines adequades que el protegeixin davant de programes informàtics nocius.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les relacions establertes entre INTEXTEIS BCN, S.L. titular de la pàgina web, i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i la resolució de qualsevol de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Mataró.