POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

INTEXTEIS BCN, S.L. en la present Política de Privacitat informa als Usuaris  de la seva pàgina web www.intexteis.com sobre el tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats  mitjançant la seva navegació o contractació de serveis que realitzin en aquest portal. L’ús d’aquesta web per part de l’usuari comporta l’acceptació per la seva part d’aquesta Política de Privacitat.

Mitjançant els formularis de registre del present lloc web o l’enviament de correu electrònic es recullen i tractes les dades personals de cada usuari que son necessaris per la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats i el tractament de les quals es regeix per la present Política de Privacitat.

INTEXTEIS BCN, S.L. adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades, d’acord amb allò establert en el Reglament (UE) 2016/678 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades personals i la lliure circulació de les mateixes; Correcció d’errors del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, i en allò no previst per aquest, per la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,

INTEXTEIS BCN, S.L. es compromet a aplicar les mesures de seguretat informàtica previstes en la normativa citada prèviament, amb l’objectiu d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El responsable del tractament de les dades personals que l’usuari faciliti al accedir i utilitzar el lloc web, es, en qualitat de propietari:

Identitat: INTEXTEIS BCN, S.L., amb NIF/CIF B63611032, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tom 36946, Foli 126, Full B-292654, Inscripció 1ª.

Domicili Social: carrer Gutenberg, 8, 08397 Pineda de Mar (Barcelona).

Telèfon: 937 621 560..

Correu electrònic: info@intexteis.com.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

INTEXTEIS BCN, S.L. tracta la informació sol·licitada per l’Usuari amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole portades a terme per part d’aquest. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de: i) consultes i sol·licituds proposades, remeses a través de formulari de contacte habilitat al efecte, ii) subscripció a newsletter, iii) inclusió de les dades cedides en l’agenda de contactes, iv) utilitzar les dades cedides com a mitjà de comunicació amb la citada empresa.

A més, el tractament d’aquestes dades recaptades també implica gestionar l’enviament de la informació que no sigui sol·licitada i poder respondre a les consultes o qüestions que l’usuari remeti a traves del lloc web, facilitant, a la vegada, als interessats les ofertes de serveis que siguin del seu interès.

LEGITIMACIÓ PER EL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades personals que proporciona l’usuari es realitza en base a les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, ja que un cop llegida la present Política de Privacitat, l’usuari queda informat, i, en cas d’estar conforme, pot acceptar-la mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el de marcar una casella que es disposa a l’efecte.

DURACIÓ DE L’EMMAGATZEMANTGE DE LES DADES

INTEXTEIS BCN, S.L.,  com a responsable del tractament, es compromet a emmagatzemar i gestionar les dades personals i informació recollida mitjançant aquesta pàgina web amb la deguda confidencialitat mentre es mantingui la relació professional sorgida i la persona interessada no sol·liciti la supressió i, en el seu cas, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització comercial establerta entre l’usuari i INTEXTEIS BCN, S.L. No obstant això, el responsable del tractament podrà conservar, degudament bloquejades, les dades per atendre possibles responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

COMUNICACIO DE DADES

Amb caràcter general INTEXTEIS BCN, S.L., no comunicarà aquestes dades personals a tercers, amb l’excepció de que la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament i això, sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació entre l’usuari i la citada empresa, prèvia autorització expressa per part de l’usuari. Això es farà només durant el temps imprescindible per possibilitar l’execució del contracte de l’encàrrec, i en les mateixes condicions i amb la mateixa responsabilitat que se li exigeixen al responsable. Una vegada finalitzat l’encàrrec, l’encarregat del tractament tornarà al Responsable de les dades personals i suprimirà qualsevol còpia de la que disposi.

Per altre part, només tindran dret a accedir a aquestes dades personals els tercera amb els que

INTEXTEIS BCN, S.L. tingui una obligació legal o contractual de facilitar-los, entre els que s’inclouen, per exemple, el Defensor del Poble i els Jutges i Tribunals interessats en els procediments relacionats amb les reclamacions presentades.

DRETS DELS INTERESSATS

L’Usuari podrà exercitar en tot moment, en els termes establerts en la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar la portabilitat de les dades, així com revocar el consentiment prestat. L’exercici d’aquests drets pot realitzar-ho el propi usuari dirigint-se a INTEXTEIS BCN, S.L., en la direcció de la seu social indicada anteriorment; a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció info@intexteis.com; o a la direcció postal de carrer Gutenberg, 8 de 08397 Pineda de Mar, Barcelona.

Per l’efectiu exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent que acrediti la seva identitat, petició en la que es concreti la sol·licitud, direcció a efectes de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment quan no s’hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a la mateixa: C/Jorge Juan, nº 6, 28001 – Madrid, o a través de la web: https://www.agpd.es.